Classic Car Catalogue

Pontiac 1979

Sunbird    
Phoenix    
LeMans    
Grand LeMans    
Grand Am    
Grand Prix    
Catalina    
Bonneville    
Firebird    

USA

 

Sunbird

  wb: 97 in. I4 cyl.
151 cu.in.
85 h.p.
V6 cyl.
231 cu.in.
115 h.p.
V8 cyl.
305 cu.in.
145 h.p.
  Coupé std opt opt
  Sport Hatch std opt opt
  Sport Coupe std opt opt
Safari Sport Wagon std opt opt

 


Sunbird Formula Hatchback


Sunbird Coupé


Sunbird Sport Safari

 

Phoenix

  wb: 111 in. V6 cyl.
231 cu.in.
115 h.p.
V8 cyl.
305 cu.in.
145 h.p.
V8 cyl.
350 cu.in.
160 h.p.
  Sedan 4dr std opt opt
  Coupé 2dr std opt opt
  Hatchback 3dr std opt opt
LJ Sedan 4dr std opt opt
LJ Coupé 2dr std opt opt

 


Phoenix Coupé with Landau top.


Phoenix LJ Sedan


Phoenix

 

LeMans, Grand LeMans and Grand Am

  wb: 108 in. V6 cyl.
231 cu.in.
115 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
140 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
150 h.p.
V8 cyl.
305 cu.in.
145 h.p.
V8 cyl.
350 cu.in.
170 h.p.
LeMans 4 Door Sedan std opt opt opt -
LeMans 2 Door Coupé std opt opt opt -
LeMans Safari 4 Door Stn Wgn std opt opt opt opt
Grand LeMans 4 Door Sedan std opt opt opt -
Grand LeMans 2 Door Coupé std opt opt opt -
Grand LeMans Safari 4 Door Stn Wgn std opt opt opt opt
Grand Am 4 Door Sedan std std opt opt -
Grand Am 2 Door Coupé std std opt opt -

 


LeMans Coupé


LeMans

 


Grand LeMans Sedan


Grand LeMans Safari


Grand Am Coupé

 

Grand Prix

  wb: 108 in. V6 cyl.
231 cu.in.
105 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
140 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
150 h.p.
V8 cyl.
305 cu.in.
145 h.p.
  2 Door Hardtop std opt opt opt
LJ 2 Door Hardtop - std opt opt
SJ 2 Door Hardtop - - std opt
SSJ 2 Door Hardtop        

 


Grand Prix SJ


Grand Prix SJ


Grand Prix Show Car


Grand Prix LJ


Grand Prix

 

Catalina

  wb: 116 in. V6 cyl.
231 cu.in.
115 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
140 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
150 h.p.
V8 cyl.
350 cu.in.
180 h.p.
V8 cyl.
403 cu.in.
185 h.p.
Catalina 4 Door Sedan std opt opt opt -
Catalina 2 Door Coupé std opt opt opt -
Safari 4 Door Wagon - std opt opt opt

 


Catalina Sedan


Catalina

 

Bonneville

  wb: 116 in. V8 cyl.
301 cu.in.
140 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
150 h.p.
V8 cyl.
350 cu.in.
180 h.p.
V8 cyl.
403 cu.in.
185 h.p.
Bonneville 4 Door Sedan std opt opt opt
Bonneville 2 Door Coupé std opt opt opt
Brougham 4 Door Sedan std opt opt opt
Brougham 2 Door Coupé std opt opt opt
Grand Safari 4 Door Stn Wgn std opt opt opt

 


Bonneville Brougham Sedan


Bonneville Safari


Bonneville Coupé


Bonneville

 

Firebird

  wb: 108 in. V6 cyl.
231 cu.in.
115 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
140 h.p.
V8 cyl.
301 cu.in.
150 h.p.
V8 cyl.
305 cu.in.
145 h.p.
V8 cyl.
350 cu.in.
170 h.p.
V8 cyl.
400 cu.in.
180 h.p.
V8 cyl.
400 cu.in.
220 h.p.
V8 cyl.
403 cu.in.
185 h.p.
Firebird 2 Door Coupé std opt opt opt opt - -  
Esprit 2 Door Coupé std opt opt opt opt - -  
Formula 2 Door Coupé - std opt - opt opt opt opt
Trans Am 2 Door Coupé - - std - - - opt opt

 


Firebird Trans Am


Firebird Trans Am


Firebird Esprit Redbird


Firebird Formula