Classic Car Catalogue

China 1975

Shànghǎi SH 760  
Běijīng BJ 750
Hóngqí CA 770
Běijīng BJ 212  
Tiānjīn TJ 210  

 

Shànghǎi
上海

           
SH 760B          

 

 

Běijīng
北京

  4 cyl.
2400 cc
 
Sedan BJ 750  

 

 

Hóngqí
红旗

     
Limousine CA 773  
Limousine CA 770  
Ambulance CA 772 JH - discontinued 1972-75 - 3 ex.?
     
Limousine CA 774-4E - prototype

 

CA 772 B limousine (rebuilt or new version of CA 772 T) with V8 cyl. 8.0 l, 300 hp engine made in March.

CA 774-4E
 

Běijīng
北京

         
BJ 212        

 

 

Tiānjīn
天津

         
TJ 210