Classic Car Catalogue

China 1972

Shànghǎi  
Hóngqí (Red Flag)
Běijīng  
Tiānjīn  

 

Shànghǎi
上海

           
SH 760A          

 

 

Hóngqí
红旗

     
Limousine CA 773  
Limousine CA 770  
Open car CA 770 JG  
Armoured limousine CA 772 T - discontinued (1969-72 - 15 ex.)
Ambulance CA 772 JH - new model in February

 


CA 772 T
 

Běijīng
北京

           
BJ 212          

 

 

Tiānjīn
天津

         
TJ 210