Classic Car Catalogue

China 1976

Hǎiyàn - new model
Shànghǎi SH 760  
Běijīng BJ 750
Hóngqí CA 770
Běijīng BJ 212  
Tiānjīn TJ 210  
Wǔhàn WH 211 - new model

 

Hǎiyàn
海燕

           
           

 

 

Shànghǎi
上海

  6 cyl.
2232 cc
90 hp
     
SH 760B        

 

Estimated annual production is about 6,000-8,000 cars.
 

Běijīng
北京

  4 cyl.
2400 cc
 
Sedan BJ 750  

 

 

Hóngqí
红旗

     
Limousine CA 773 - discontinued (1969-76 - 291 or 285 ex.)
Limousine CA 770  

 

A single CA 770 extended limousine (10.08 meters) was built.
A CA 770 L estate hearse made in July.
 

Běijīng
北京

           
BJ 212          

 

 

Tiānjīn
天津

         
TJ 210        

 

 

Wǔhàn
武汉