Classic Car Catalogue

China 1963

Fènghuáng (Phoenix)  
Dōngfāng hóng (Oriental red)  
Hóngqí (Red Flag)
Běijīng - new nodel

 

Fènghuáng
凤凰

           
           

 

 

Dōngfāng hóng
东方红

  4 cyl.
2445 cc
70 hp
 
Sedan BJ 760  

 

 

Hóngqí
红旗

  V8 cyl.
220 hp
limousine CA 72

 

Whenzhou limousine prototype in May.
 

Běijīng
北京

           
BJ 210C          

 

Beijing BJ 210C on 2nd April.